Powrót do GymCity

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KLUBU SPORTOWEGO GYM CITY

Właścicielem Klubu Sportowego „Gym City”, jest firma :
Gym City Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, przy ul. Gliwickiej 177a, NIP : 6423195149.
Klub „Gym City Bełchatów” może używać skróconych nazw „Gym City” lub „GC”

1. Użytkownikami Klubu Gym City, w skrócie GC mogą być :
1.1. osoby, które posiadają opłacony abonament zgodnie z Umową „Formularz Aplikacyjny”,
a.) osoby pełnoletnie,
b.) osoby małoletnie od 16 roku życia wyłącznie za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego, potwierdzoną własnoręcznym podpisem przedstawiciela ustawowego złożonym na odrębnym oświadczeniu stanowiącym załącznik do Formularza Aplikacyjnego, zwanymi dalej „Klubowicze".
2. Wstęp do Klubu jest możliwy tylko za pomocą inteligentnego systemu dostępu - karty członkowskiej, umożliwiającej wejście do Klubu (dalej jako „Karta”), karty partnerów lub za pomocą dokumentu potwierdzającego tożsamość.
3. Klubowicz powinien niezwłocznie poinformować GC o zgubieniu Karty.
4. Za wydanie nowej Karty, z przyczyn leżących po stronie Klubowicza, zostanie pobrana opłata zgodnie z obowiązującym cennikiem w Klubie.
5. Klubowicz zobowiązany jest do opróżnienia szafki przed wyjściem z Klubu. Szafki w Klubie są opróżniane przez GC każdej nocy. W razie niespełnienia obowiązku opróżnienia szafki przez Klubowicza, rzeczy w niej pozostawione będą przechowywane na recepcji przez okres 3 dni przez Klub.
6. Klubowicz nie może nikomu udostępniać swojej Karty, ani zezwalać na jej użycie osobom trzecim.
7. Klubowicz powinien zapoznać się z przepisami ochrony przeciwpożarowej obowiązującymi w Klubie.
8. Wszystkich Klubowiczów obowiązuje strój i czyste obuwie sportowe. Obuwie sportowe należy zmienić w szatni przed wejściem do pomieszczeń, w których wykonywane są ćwiczenia. Obuwie sportowe musi być odpowiednie do wykonywanego rodzaju ćwiczeń.
9. Do dyspozycji Klubowiczów są dostępne szatnie.
10. Ze względu na higienę, Klubowicz korzystający z natrysków powinien używać ochraniaczy na stopy (np. klapki z antypoślizgową podeszwą).
11. Przed skorzystaniem z Klubu i urządzeń należy zapoznać się z regulaminem oraz instrukcjami użytkowania i obsługi sprzętu sportowego znajdującymi się na urządzeniach. W razie wątpliwości należy poprosić o pomoc Instruktora sprawującego opiekę na sali lub innego przedstawiciela Klubu.
12. Personel Klubu nie posiada wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, Klubowicz powinien zasięgnąć niezależnej porady medycznej przed przystąpieniem do jakichkolwiek ćwiczeń i dla własnego bezpieczeństwa wykonać badania lekarskie, celem stwierdzenia braku przeciwwskazań do uczęszczania do Klubu.
13. Klubowicz nie może korzystać z żadnych obiektów Klubu, jeżeli jest w stanie infekcji, choroby zakaźnej lub innej dolegliwości, która może mieć wpływ na inne osoby przebywające w Klubie.
14. Klubowicz wykonujący ćwiczenia z Trenerem Personalnym lub Klubowicz biorący udział w zajęciach grupowych jest zobowiązany do poinformowania Trenera lub prowadzącego zajęcia o wszelkich dolegliwościach.
15. Ze względu na higienę oraz zalecenia konserwacyjne sprzętu obowiązkowe jest używanie ręczników, które należy odkładać na używane stanowiska do ćwiczeń.
16. Po zakończeniu ćwiczeń na sprzęcie, sprzęt należy wytrzeć płynem dezynfekującym dostępny na sali.
17. Przed rozpoczęciem ćwiczeń na urządzeniach treningowych dla zachowania bezpieczeństwa Klubowicz, powinien sprawdzić stan techniczny urządzenia, z którego będzie korzystał, a w przypadku zauważenia usterek lub powzięcia jakichkolwiek innych wątpliwości dotyczących stanu sprzętu, zgłosić ten fakt Trenerowi lub innemu członkowi Personelu Klubu.
18. Szczególną uwagę należy zwracać na stan techniczny mechanizmów służących do udźwigów ciężarów. Również dokładnie należy zakładać tarcze na sztalugę do podnoszenia ciężarów.
19. Przed rozpoczęciem treningu należy upewnić się, że przyjęta pozycja ćwiczebna jest prawidłowa oraz że nie ma innych przeszkód uniemożliwiających rozpoczęcie ćwiczeń.
20. Ręcznik oraz części ubrania należy trzymać z dala od ruchomych części urządzenia. Sznurowadła powinny być starannie zawiązane. Długie włosy powinny być związane.
21. Zabrania się zeskakiwania z bieżni podczas jej pracy.
22. Zabrania się gwałtownego opuszczania ciężarów, nie wolno kłaść hantli, sztang na tapicerce.
23. Po zakończeniu ćwiczeń należy uporządkować stanowisko oraz wszystkie elementy sprzętu, a w szczególności odłożyć sztangi, gryfy, hantle na stojaki.
24. Zabrania się przestawiania urządzeń treningowych.
25. W Klubie obowiązuje bezwzględny zakaz:
a) wnoszenia, spożywania, używania i pozostawania pod wpływem napojów alkoholowych, narkotyków oraz innych środków odurzających,
b) palenia tytoniu,
c) handlu i akwizycji, a także zakaz naklejania i pozostawiania reklam i ulotek na terenie Klubu,
d) wprowadzania i przechowywania zwierząt,
e) wnoszenia niebezpiecznych narzędzi, materiałów pirotechnicznych, łatwopalnych, wybuchowych i broni,
f) prowadzenia działalności przez podmioty niezwiązane z GC bez pisemnej zgody GC, a w szczególności treningów personalnych.
26. Osoby naruszające porządek, przepisy regulaminu lub obowiązujących instrukcji obsługi urządzeń do ćwiczeń, mogą zostać wyproszone z siłowni.
27. Klubowicz nie powinien wnosić na teren Klubu albo pozostawiać bez nadzoru rzeczy wartościowych.
28. Za wyrządzone przez Klubowicza szkody na mieniu oraz szkody na osobie powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania, uszkodzenia, zniszczenia pomieszczeń lub urządzeń odpowiedzialność ponosi Klubowicz, a w przypadku małoletnich Klubowiczów również ich przedstawiciele ustawowi, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
29. W przypadku odnotowania przez Personel Klubu lub zgłoszenia przez innych Klubowiczów zachowań Klubowicza, które zagrażają bezpieczeństwu innych osób przebywających w Klubie lub mogą zaszkodzić reputacji i interesom Klubu GC, w szczególności z powodu, agresywnego lub groźnego zachowania, wandalizmu lub innych zachowań niezgodnych z zasadami współżycia społecznego, personel Klubu ma prawo wyprosić Klubowicza z Klubu, niezależnie od konsekwencji wskazanych w Warunkach Członkostwa - Formularzu Aplikacyjnym.
30. Gym City jest uprawniona do utrwalania za pomocą dostępnych środków swoich obiektów dla celów reklamowych i promocyjnych, wskutek czego może dojść do niezamierzonego utrwalenia wizerunku Klubowicza, przy czym ewentualne wykorzystanie wizerunku Klubowicza w Materiałach (promocyjnych/reklamowych) nastąpi w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
31. W uzasadnionych przypadkach Klub ma prawo do zamykania wybranych obiektów Klubu, na przykład w celu przeprowadzenia prac konserwatorskich, remontów lub sprzątania. W sytuacji, gdy godziny otwarcia Klubu ulegną zmianom, Klub poinformuje o tym Klubowiczów w miarę możliwości z tygodniowym wyprzedzeniem.
32. Regulamin dostępny jest w widocznym miejscu w Klubie oraz na stronie http://gymcity.pl
33. GC zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej http://gymcity.pl oraz w Klubie. Zmiana warunków Regulaminu pozostanie bez wpływu na prawa Klubowicza nabyte przez Klubowicza przed wejściem w życie zmian Regulaminu.
Telefon kontaktowy do GC : +48 722 377 377
Adres korespondencyjny : Gym City Sp. z o.o.
44-207 Rybnik, ul. Gliwicka 177a
Adres e-mail : e-mail: recepcja-belchatow@gymcity.pl

Powrót do GymCity