Powrót do GymCity

ROZPORZĄDZENIE OGÓLNE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 2016/679 UE

1. Państwa dane osobowe przetwarza GYMCITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Rybniku przy ulicy Gliwickiej 177A., (zwana dalej Administratorem).
2. Kontakt z Administratorem możliwy jest na wskazany w punkcie 1 adres oraz pod numerem telefonu 667945988 i adresem e-mail: mateusz.talanda@gymcity.pl 
3. Państwa dane osobowe wykorzystywane są na podstawie udzielonej zgody. Dane zostały podane dobrowolnie. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Gymcity, czyli na potrzeby realizowania umowy ,w tym zapewnienia poprawnej jakości usług.
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, w tym do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikających z przepisów prawa. Gymcity przekazuje dane podmiotom przetwarzającym dane (PERFECTGYM – firma obsługująca system informatyczny oraz naszej obsłudze księgowej).
4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania usunięcia/dostępu/sprostowania/ ograniczenia przetwarzania/ sprzeciwu wobec przetwarzania/wniesienia/przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, jak również do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Powrót do GymCity